Posted in Անգլերեն

Simple Past vs Past Continuous


1. She       wasn’t knowing   didn’t know  ✔ that I       was watching   watched   ✔ her while she was singing.

2. James       was falling   fell   ✔ off the stairs yesterday while I       was cooking   cooked   ✔ dinner.

3. When the train       was arriving   arrived   ✔, we       were chatting   chatted   ✔ with my friends.

4. When you first       was coming   came   ✔ to this country, I       was working   worked   ✔ as a cashier.

5. The first time I saw you, you       were playing   played   ✔ the guitar and Bella       was singing   sang   ✔ our favorite song by the beach.

6. I       was calling   called   ✔ you as soon as I       was hearing   heard   ✔ the news.

7. I don’t know what it said but when she       was receiving   received   ✔ his e-mail, she       was crying   cried   ✔ a lot.

8. While it       was raining   rained   ✔ yesterday, we       were swimming   swam   ✔ in the sea.

9. We       were calling   called   ✔ the insurance company when our car       was braking down   broke down   ✔ in the middle of the highway.

10. My dad       was coming   came   ✔ home just when the game       was ending   ended   ✔.Correctness =  ✔

Posted in Անգլերեն

Choose Past Simple or Past Continuous 

Choose Past Simple or Past Continuous 2

Make the past simple or past continuous tense

1) We (eat) dinner at 8pm last night (we started eating at 7:30).[ . ]Check
Show
2) Yesterday I (go) to the Post Office, (buy) some fruit at the supermarket and (read) a book in the park in the afternoon.[ . ][ . ][ . ]Check
Show
3) We (watch) TV when we (hear) a loud noise.[ . ][ . ]Check
Show
4) Julie (be) in the garden when Laurence (arrive).[ . ][ . ]Check
Show
5) A: What (do) at 3pm yesterday? B: I (clean) my house.[ were you doing ][ was cleaning ]Check
Show
6) Last year I (visit) Paris and Rome.[ . ]Check
Show
7) They (have) dinner when the police (come) to the door.[ . ][ . ]Check
Show
8) He (work) in the garden when he (find) the money.[ . ][ . ]Check
Show
9) Laura (study) at 11pm last night.[ . ]Check
Show
10) He (sleep) when the doorbell (ring).[ . ][ . ]Check
Show
11) I (walk) along the road when I (meet) an old friend.[ . ][ . ]Check
Show
12) It (be) a day in December. Snow (fall) , children (sing) carols and people (do) their Christmas shopping.[ . ][ . ][ . ][ . ]Check
Show
13) My ex-boyfriend (be) so annoying! He (always miss) the bus and arriving late.[ . ][ . ]Check
Show
14) When I (call) Julie, she (work).[ called ][ was working ]Check
Show
15) Why (cry) when I (arrive)?[ . ][ . ]Check
Show
16) When he (get) home we started to eat dinner.[ . ]Check
Show
17) At 10 am yesterday, I (sit) on a bus.[ . ]Check
Show
18) I (enjoy) my book so much that I (not/notice) that the train had stopped.[ . ][ . ]Check
Show
19) David (not/sleep) when I (arrive) , he (study) .[ . ][ . ][ . ]Check
Show
20) Mr Black (not/work) in the garden at 10pm last night.[ . ]
Posted in Հայրենագիտությու, Հայրենագիտություն

Սուրբ Մարիամ Աստվածածին (Էջմիածին)

Սուրբ Մարիամ Աստվածածին Մայր եկեղեցի, գտնվում է Էջմիածին քաղաքում՝ Մայր Տաճարից փոքր հեռավորության վրա։ Կառուցվել է 1767 թվականին Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի օրոք։ Վազգեն Ա կաթողիկոսի օրոք՝ 1986 թվականին, վերանորոգվել է եկեղեցին և կառուցվել է զանգակատունը[2]։

Եկեղեցու արևելյան պատին՝ Ավագ խորանի ձախ կողմում, կա մի արձանագրություն՝ ըստ որի «Այս սուրբ եկեղեցին կառուցվեց և գյուղն անջատվեց Աթոռից նորա պարսպի կառուցման հետևանքով, Տեր Սիմեոն Սրբազան Կաթողիկոս Երևանցու ծախսերով և հրամանով՝ ի պատիվ Սուրբ Աստվածածնի, որի անունով կառուցվեց 1767 թվին»։

Այժմ, այն գործում է որպես Հայաստանյայց Առաքելական Եկեղեցու Արմավիրի թեմի աթոռանիստ եկեղեցի։

Posted in Հայրենագիտությու, Հայրենագիտություն

Արմավիրի մարզի տեսարժան վայրեր

Տաճարը Զվարթնոց է անվանել պատմիչ Սեբեոսը. “Այնտեղ կառուցեց մի եկեղեցի՝ երկնավոր «Զվարթնոց» անվամբ, որը նշանակում է երկնային զինվորների /զվարթունների, կամ հրեշտակների/ բազմություն, որոնք երևացել են Սուրբ Գրիգորին տեսիլքի ժամանակ։”[1]

Կամսար Ավետիսյանը իր «Հայագիտական էտյուդներում» գրում է. “Այդպես էր կոչվում, որովհետն այն նվիրված էր նաև երկնային զվարթուններին։ Չէ՞ որ “զվարթուն” հայերեն նշանակել է նաև “հրեշտակ”։ Այնպես որ Զվարթնոց նշանակում է նաև «Հրեշտականոց»[2]։

Միայն Սեբեոսն է տաճարը հիշատակում Զվարթնոց անվամբ, մյուս բոլոր պատմիչները տաճարը հիշատակում են Սուրբ Գրիգոր անվամբ։ Այլ աղբյուրներում հիշատակվում է նաև Վաղարշապատի Սուրբ Գրիգոր, Առապարի Սուրբ Գրիգոր անուններով։

Posted in Հայրենագիտությու, Հայրենագիտություն

Անանուն ծալքավոր ստրուկտուրա

Անանուն ծալքավոր ստրուկտուրա, երկրաբանական բնության հուշարձանՀայաստանի Հանրապետությունում։ Գտնվում է Արարատի մարզում, Երևան-Մեղրի խճուղու 81-րդ կմ (Տիգրանաշեն-Պարույր Սևակ հատվածի 15-րդ կմ) հատվածում։ Այն գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության Բնապահպանության նախարարության բնության պետական հուշարձանների ցանկում։ Բնության պետական հուշարձանների ցանկում ներառվել է 2008 թվականի օգոստոսի 14-ին ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարության որոշման համաձայն[1][2]

Posted in Հայրենագիտությու, Հայրենագիտություն

Արարատի մարզ

Աղակալած ճահճուտ, կենսաբանական բնության հուշարձանՀայաստանում, որը ճահճուտ է։ Բնության հուշարձանը գտնվում է Արարատի մարզի, Արարատ քաղաքում, հանքային աղբյուրների մոտ, ծովի մակարդակից մոտ 850 մ բարձրության վրա։ Այն գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության Բնապահպանության նախարարության բնության պետական հուշարձանների ցանկում։ Բնության պետական հուշարձանների ցանկում ներառվել է 2008 թվականի օգոստոսի 14-ին ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» Հայաստանի Կառավարության որոշման համաձայն[1][2]։

Posted in Մաթեմաթիկա

Թեմա՝ Վերջից լուծվող խնդիրներ

 • Եթե Աշոտի  մտապահած  թվին ավելացնենք 2 և ստացված  գումարը փոքրացնենք 3 անգամ, ապա կստանանք 34։ Գտե՛ք Աշոտի մտապահված թիվը։ 100+2):3=34 34×3-2=102-2=100
 • Աննայի մտապահած թվի եռապատիկից, եթե հանեք 5-ի քառապատիկը, ապա կստանաք 40։ Գտե՛ք Աննայի մտապահված թիվը։
 • 20×3-20=40 (40+20) : 3=20
 • Եթե Գայանեի  մտապահած թվից հանենք  ամենափոքր զույգ երկնիշ թիվը, արդյունքը հնգապատկենք, ապա կստացվի 125։ Գտե՛ք  Գայանեի  մտապահված  թիվը։ 125 : 5=25 25+ 10=35
 • Եթե Արամի մտապահած  թվին ավելացնենք 127 և ստացված գումարից
 • հանենք  89, ապա կստանանք 111։ Գտե՛ք Արամի մտապահված թիվը։
 • 127+89=216 216-111=115
 • Եթե Նարեի մտապահած թիվը բազմապատկենք 3-ով ու ստացված արտադրյալին  գումարենք 83, ապա կստացվի 419։ Գտե՛ք  Նարեի մտապահված  թիվը։ 419-89=330 330:3=110
 • Եթե Նարեկի մտապահած թվի կրկնապատիկից հանենք 14 և արդյունքը բաժանենք 5-ի, կստանանք 60։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Նարեկը։
 • (157×2-14):5=60
 • Ո՞ր թիվն է մտապահել Սոնան, եթե նրա մտապահած թիվը կրկնապատկենք,  արդյունքը փոքրացնենք  10-ով,    կստանանք  200։
 • 100-x2:10=200 200 x 10:2=1000
 • Եթե Դավիթի մտապահած թիվը բազմապատկենք 4-ով և արդյունքից հանենք 20, կստանանք 2020։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Դավիթը։
 • 510

Բաժանարար թեմայից վերհիշենք՝

9․ Քանի՞ բաժանարար ունի 35-ը։

4

10․ Քանի՞ բաժանարար ունի 28-ը։

6

11․ Սիրելի սովորողներ, այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ առաջադրանքներ։

Posted in Մայրենի

Սասունցի Դավիթ

Առաջադրանքներ

 • Դեղինով նշված բառերի իմաստով մոտ բառեր գրեք։
 • ահեղ-սարսափելի
 • համբավը-ահռելի
 •  մեյդանը-Հրապարակ
 • ասպանդակ-փոքրիկ ոսկոր
 • ալևոր-ծերունի
 • բանագետ-Բանագիտության մասնագետ
 • ճըրագ-Լույսի աղբյուր 
 • խալխի-ուրիշներ
 • Օխտը-Յոթ
 • թեժ-կատաղի
 • Մոխրագույնով նշված հատվածները շարադրեք ձեր բառերով։
 •  արթուն կացե՜ք, Հետո չասեք՝ թե մենք քնածեք-Դավիթ գող-գող եկավ, գընաց, Մի ծերունուս խոսքին մըտիկ-Տե՛ս, քու խելքը ինչ է կըտրում-Ի՞նչ են արել քեզ էս մարդիկ-Հե՞ր ես սըրանց դու կոտորում-Թագավորը զոռով-թըրով-Հավաքել է, էստեղ բերել-Խեղճ մարդիկ ենք՝ պակաս օրով-Մենք քեզ վընաս ի՞նչ ենք արել-Ի՜նչ, բերել է աղքատ ու խեղճ-Խալխին լըցրել ծովն արյունի-Ինքը մըտել վըրանի մեջ-Օխտը օրով հանգիստ քընի`-Օխտը օրով հանգիստ քընի-Քընել-մընել չեմ հասկանում-Էնպես դըրան ես քընացնեմ-Որ չըզարթնի էլ հավիտյան:
 •  
 • Նարնջագույնով նշված բառերի արմատներից յուրաքանչյուրով կազմել մեկական նոր բառ։
 • թևավոր- թևավոր արծիվ։
 • կեսօր- կեսօրին շատ շոքեր տաղ գանեց պաղպաղակ։
 • միատեղ- երկու տղա միատեղ սրճարան։
 • Նորապըսակ- Նորապըսակ զույգ։
 • թագավորը- թագավորը ու թագուհին։
 • ջաղացքար- ջաղացքար շատ է ոգնում մարդկանց։
 • Դուրս գրեք 6 գոյական և դրանց համար ածականներ մտածեք։