Posted in Մայրենի

Արևմտահայրեն

Մի փոքրիկ տղա դուրս եկավ դպրոցից: Փոքրիկ տղայ մը դուրս ելաւ դպրոցէն։Ես աշխատում եմ գործարանում: Ես կաշխատիմ գործարանին մեջ։Մի թռչուն թռավ արտից: Թռչուն մը թռաւ արտէն։Մի մարդ քարից մեծ գեղեցիկ տուն կառուցեց: Մարդ մը քարից մեծ գեղեցիկ տուն կառուցեց։Մի մեծ արջ ուտում էր անտառի հատապտուղներից: Արջ մը մեծ կուտեր անտառի հատապտուղներեն։ Հացից մի կտոր պոկեց և տվեց շանը: Հացէն մը կտոր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s