Posted in Մայրենի

1.լԼրացրեք Ը-ն Մեկընդմիշտ, համընդհանուր, լուսընկա, հոտընկայս, օր..նդմեջ, հատ..նտիր, չընդունել, կընկնի, շըրջակա, գընդացիր, առընթեր, անընդմեջ, մերթընդմերթ, օրըստօրե, անընկերասեր, չըտեսնվել, կընկատի, կըրնկակոխ, սըրտամոտ, զուգընկեր, ընչաքաղց:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s