Posted in Մայրենի

1. Լրացրեք Ե կամ Է Աներևույթ, առէջ, ամենէժան, գոմեշ, ինչևիցէ, հնէաբան, վերելակ, երփներանգ, ենք, էի, որևէ, ես, ներեկ, մանրել:
2. Լրացրեք Ե կամ Է Լայնէկրան, հնէաբան, ծովեզր, վայրէջք, երփներանգ, նորեկ, մանրել,էջանշան,  որևիցէ,  գոմէշ,  վերելակ,  մեջք,  բազմերանգ,  երբևիցէ,  որևէ, էջ, ամենէժան, չէինք,  էկրան,  Էջմիածին,  չեմ,  էլեկտրաէրգիա, էներգիա, մեխակ, ծովեզր,  հրէշ,  նրբերշիկ, ամենաերկար, լայնէկրան,  եգիպտացորեն, զարկերակ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s