Posted in Մայրենի

 Լեզվական աշխատանք

224. Տրված խմբերի բառերի տարբերությունը բացատրի՛ր: Ինչո՞ւ են դրանք անվանում ածականի համեմատության աստիճաններ:

            Ա. Քաղցր, աղի, կծու, դառը, մեծ, երկար, բարձր: համեմատական
            Բ. Ավելի քաղցր, ավելի աղի, ավելի կծու, ավելի դառը, ավելի մեծ, ավելի երկար,          ավելի բարձր: դրական
            Գ. Ամենից քաղցր, ամենից աղի, ամենից կծու, ամենից դառը, ամենից մեծ,    ամենից երկար, ամենից բարձր: գերադրական

225. Տրված բառերի (գերադրական աստիճանի ածականների) հոմանիշ ձևերը գրի՛ր:

Օրինակ՝


ամենից լավ – ամենալավ, լավագույն
ամենամեծ – ամենից մեծ, մեծագույն
փոքրագույն- ամենափոքր, ամենից փոքր

            Ամենավատ, գեղեցկագույն, բարձրագույն, ամենաազնիվ, ամենից հզոր, ամենից          ահեղ, համեստագույն, ամենահին, ամենից ծանր, ամենալուրջ, ամենից խոշոր: Ամենավատ-վատագույն, գեղեցկագույն-ամենից գեղեցիկ, բարձրագույն-ամենից բարձրագույն, ամենաազնիվ-ամենից ազնիվ, ամենից հզոր- հզորագույն, ամենից ահեղ-ամենից ուժեղ, համեստագույն-ամնից համեստ, ամենահին-ամենից հին ամենից ծանր-ծանրագույն, ամենալուրջ-ամենից լուրջ, ամենից խոշոր-խոշորգույն,

226. Նախադասությունն այնպես ձևափոխի՛ր, որ միտքը չփոխվ:

Օրինակ՝


Մառախուղի կաթիլները միլիոն անգամ ավելի փոքր են, քան անձրևի կաթիլները: – Մառախուղի կաթիլներն անձրևի կաթիլներից միլիոն անգամ փոքր են:

            Աղի ջուրն ավելի ծանր է, քան սառույցը, այդ պատճառով էլ սառույցը չի        սուզվում: Սառույցը չի սուզվում որովհետև ավելի թեթև է քան աղի ջուր։
            Ծովային փոքր, բայց թունավոր կենդանիներն ավելի վտանգավոր են, քան    շնաձկները: Շնաձկները իրենցից այնքան վտանգ չեն ներկայացնում քան ծովային փոքր, բայց թունավոր կենդանիները։


            Բանավոր խոսքն ավելի մեծ հնարավորություն ունի վերաբերմունք             արտահայտելու, քան գրավորը: –


            Նավաստիների կիրառած թունավոր նյութերը, վառ գույներն ու ուլտրաձայնը           շնաձկների համար պակաս սարսափելի են, քան ժամանակակից աղմկոտ երաժշտությունը:
            Նավաստիների կիրառած թունավոր նյութերը, վառ գույներն ու ուլտրաձայնը           շնաձկների համար պակաս սարսափելի են, քան ժամանակակից աղմկոտ երաժշտությունը: ժամանակակից աղմկոտ երաժշտությունը շնաձկների համար ավելի սարսափելի են քան նավաստիների կիրառած թունավոր նյութերը, վառ գույներն ու ուլտրաձայնը։          

228. Տրված բառակապակցություններից ամեն մեկի իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով: Ի՞նչ է ցույց տալիս -սուն ածանցը:

            Երեք տասնյակ 30 , չորս տասնյակ40, հինգ տասնյակ 50, վեց տասնյակ 60, յոթ տասնյակ 70,     ութ տասնյակ 80, ինը տասնյակ 90:

229. Զննի՛ր տրված բառաշարքերը և փորձի՛ր պարզել, թե բաղադրյալ թվականներից որո՞նք կից (միասին) գրություն ունեն, և որո՞նք՝ հարադիր (աոանձին):

            Ա. Տասնյոթ, քսաներեք, երեսունմեկ, քառասունվեց, հիսունչորս, վաթսունինը,           յոթանասունհինգ, ութսուներկու, իննսունինը:
            Բ. Հարյուր մեկ, երկու հարյուր քսանվեց, հինգ հազար վեց հարյուր երեսունյոթ, չորս միլիարդ ինը միլիոն յոթ հարյուր հազար վեց հարյուր յոթանասունյոթ և այլն:

230. Տրված թվականները գրի՛ր բառերով:

            65 վաթսունհինգ, 48 քառասունութ, 107հարյուր յոթ , 93 իննսուներեք, 6087վեց հազար ութսունյոթ , 4321 չորս հազար երեք հարյու քսանմեկ, 786 յոթ հարյուր ութսունվեց

Posted in Մայրենի

Հ․ Թումանյան «Հսկան»

  • Ինչո՞ւ հսկան չվախեցավ Մեծ իշխանից։
  • Ոորովետեվ հսկան բոլորից մեծ էր չափսերով ու նա գիտեր, որ Մեծ իշխանից մարդիկ ինչել անենին չեյն կարող հասնեյն հասկաին։
  • Դեղինով նված ածականները դրեք համեմատության աստիճաններով։

վիթխարի-չընչին

  • Մոխրագույնով նշված բառերի ածանցներն առանձնացրեք, դրանցով նոր բառեր կազմեք։
  • անթիվ-ան-անհնազանդ, անընդունակ
  • անքանակ-ան-անանցանելի, անհամար
  • Բազմությունը-թյուն-ընկերություն,բարություն
  • մարդուկներ-ներ-ընկերներ, եղբայրներ,
  • ահեղ