Posted in Անգլերեն 6․4

English: homework

1)What images spring to mind when you hear the word ‘mother’?
I think about someone who’s ready to give out lots of love.
(2)Can you describe your mother in one word? Why that word?
Kind.
(3)Should mothers stay at home and look after the kids?
It depends on her choice.
(4)Do you always buy your mother a present on Mother’s Day?
Usually I do.
(5)What do you think is the hardest thing about being a mother?
To give up a part of yourself.
(6)In what ways do you take after your mother?
When she had a long day after work, I try not to bother her or make her mad.
(7)What is your mother’s biggest wish?
For her kids to always be healthy.
(8)Is your mother more like a mother or a best friend?
A mother.
(9)What do/did your mother and you argue about?
Mostly about everything.
(10)What do you think of Mother’s Day? Is it necessary?
Yes.
Posted in Մայրենի 6․4

ՄԱՅՐԵՆԻ Չորեքշաբթի — Հինգշաբթի

Չորեքշաբթի — Հինգշաբթի

1.Լրացնել բաց թողնված տառերը:

Մեռյալ ծովի ջուրն այնքան աղի է, որ այնտեղ ոչ մի կենդանի էակ չի կարող ապրել: Արևմտյան Ասյ այի տոկակեզ անանձևի կլիմայի պատճառով անըդհատ շատ ջուր է գոլորշիանում ծովի մակերեույթից, իսկ լուծվաը աղերը մնում են ծովում ու մեծացնում ջրի աղ?ությունը: Ծովում խորանալուն զուգընթաց` աղիությունը աճում է: Աղերը Մեռյալ ծովի քարորդ մասն են կազմում, նրա մեջ աղերի ընդանուր քանակը քառասուն միլյոն տոնա է։

2.Ո՞ր նախադասության մեջ դերանվան գործածության սխալ կա։

  • Ծերունին իրեն համար նստել էր ծառի տակ։
  • Աղջիկը իր համար գիրք էր կարդում։
  • Իր ընկերոջ մասին խոսում էր մեծ հիացմունքով։
  • Իրեն ամենից շատ սիրում էին հարազատները։

3.Ո՞ր դերանունը չունի հոգնակի ձև։

Ես, դու, նա, մեկը։

4.Կապակցություններն արտահայտել մեկ ածականով։

թախծոտ դեմքով-թախծադեմ,
փայտից պատրաստված-փայտե,
մեգով պատված-մեգե,
միրգ տվող-մրգատու,
շահույթ բերող-շահաբեր,
շնորհներ ունեցող-շնորքով,
ոսկուց ձուլված-ոսկե։

5.Նշված անձնանուններից քանի՞սը կարող են գործածվել որպես հասարակ անուն։

ԳոհարՀարություն, Նաիրի, Համբարձում, Մասիս, Տարոն, Մարտիրոս, Սիփան, Շիրակ, Հասմիկ, Գոռ, Հրաչյա

6. Տրված բառերից ո՞րն է գոյական:

փայտե

սարսափ

զարմանալի

հուսալի

7.Գրե՛լ փոքրիկ տեքստ օգտագործելով հետևյալ կապակցությունները՝ ողջ գյուղը, մենք՝ դպրոցականներս, այստեղից հեռու, այդ լուրը, որքա՞ն ժամանակ, ուրիշ մեկը, ոչ ոք չսպասեց։

մենք՝ բոլոր դպրոցականներս