Posted in Մայրենի 6․4

Մայրենի

1․ Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր

Օրինակ՝ ջրաման- ջուր (արմատ)-աման (արմատ)

 • գնդակ-գունդ,ակ,
 • միտք-մտծել,
 • ընդհանուր-ընդ,
 • աղջնակ-աղջիկ
 • թթենի-թութ,
 • ընդամենը-ընդ,
 • հանրություն-հանր,
 • գիրք-գիր,
 • մտազբաղ-միտք,զբաղված,
 • տանձենի-տանձ,ենի,
 • հանրապետություն-պետություն,հանր,

2․ Բաց թողած տեղերում լրացրու Է կամ Ե:

օր-ցօր, երեսուն-րեք, ան-րևույթ, -ական, -լեկտրա-ներգիա, -ջմիածին, ինչև-, լայն-զր, խուռն-րամ, ծով-զր, կիսա-փ, հր-շ, մանր-աբան, մ-ջք, միջ-րե, ն-րեկ, նրբ-րանգ, ողբ-րգակ, որևից-, չ-ի, պատն-շ, ջ-կ, վեր-լակ, տի-զերք, ցայգ-րգ, քառասուն-րկու:

3․ Կրկնե՛ լ և վերհիշե՛ լ ՝ բաղաձայնների ուղղագրությունը, ուղղագրություն և ուղղախոսություն թեման, ինչպես նաև երկհնչյունները

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s