Posted in Մաթեմաթիկա

Խորանարդի մակերևույթի մակերեսը նրա 6 նիստերի մակերեսների գումարն է։ Քանի որ խորանարդի 6 նիստերը իրար հավասար քառակուսիներ են, ուրեմն, խորանարդի մակերևույթի մակերեսը հաշվելու համար պետք է գտնել 1 քառակուսու մակերեսը և արդյունքը բազմապատկել 6-ով։

Paint-ով գծեք խորանարդ․

 1. Հաշվեք  8 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

V=12x12x12=64×8=512սմ3

 • Հաշվեք  9 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

V=9x9x9=81×9=729դմ3

 • Հաշվեք  4 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

V=4x4x4=16×64սմ3

 • Հաշվեք  17 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

V=17x17x17=4913մմ3

 • Հաշվեք  3 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

V=3x3x3=9×3=27դմ3

 • Հաշվեք  2 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

V=2x2x2=4×2=8սմ3

 • Հաշվեք  1 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

V=1x1x1=1դմ3

 • Հաշվեք  19 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

V=19x19x19=6859մմ3

 • Հաշվեք  2 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

V=2x2x2=4×2=8սմ

 1. Հաշվեք  1 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

V=1x1x1=1դմ3

 1. Հաշվեք  19 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

V=19x19x19=6859մմ3