Posted in Uncategorized

BOOMER

ԲՈՒՄԵՌ ծրագիր իրենից ներկայացնում է իրար հետ շփվելու ծրագիր բյած ոչ միյայն շպվելու, նա ունի տարբեր բաներ որինակ ծիծաղելի պատվացքներ, վիռտուալ աշխար, նաև քարողեք սովորել ծրագրավորում և ղաղալ տարբեր խաղեր որոնք հասանելի չեն շատերին։Նաև քարողեք սովերել մաթեմտիկ, անգրելեն,ռուսերն,գեռմներեն նաև կարողեք ԲՈՒՄԵՌ շատ աշխատելու դեպքում կարողեք ստանալ Ադմինի կոչում և թարմցնել ծրագիրներ ձեր մթքերով։Կարողեք անել առք ու վաճառք։

Posted in Մաթեմաթիկա

Մաթեմատիկա 26.11.2021

1)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 15 է, թերի քանորդը՝ 8, մնացորդը՝ 3։
15×8=120, 120+3=123
2) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 165 է, թերի քանորդը՝ 4,
մնացորդը՝ 1։
165-1=164, 164:4=41
3)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 17 է, թերի քանորդը՝ 6,
մնացորդը՝ 3։
17×6=102, 102+3=105
4) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 788 է, թերի քանորդը՝ 3,
մնացորդը՝ 2։
788-2=786. 786:3=262

5)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 21 է, թերի քանորդը՝ 5,
մնացորդը՝ 4։
21×5=105, 105+4=109
6) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 569 է, թերի քանորդը՝ 9,
մնացորդը՝ 2։
569-2=567, 567:9=63

7) Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
108-ի բաժանելիս։
107

8)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
5-ի բաժանելիս։
4

9)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
36-ի բաժանելիս։
35

10) Առանձնացրեք 4-ի բաժանվող թվերը.

2500, 16635, 180012, 3697, 12560, 2504, 1450
2500, 180012, 12560, 2504

11)Առանձնացրեք 3-ի բաժանվող թվերը.

1560, 1568, 3609, 15880, 3605, 14500
1560, 3609

12)Առանձնացրեք 9-ի բաժանվող թվերը.

3780, 2156, 108819, 1000, 1605
3780, 108819

Posted in Անգլերեն

Past Continuous – Mixed Exercise 2

1) (when / he / work there)?
[ . ]
Check
Show
2) (you / make dinner)?
[ Were you making dinner? ]
Check
Show
3) (they / drink coffee when you arrived)?
[ . ]
Check
Show
4) (when / we / sleep)?
[ . ]
Check
Show
5) (they / study last night)
[ . ]
Check
Show
6) (we / talk when the accident happened)
[ . ]
Check
Show
7) (he / not / exercise enough)
[ . ]
Check
Show
8) (I / talk too much)?
[ . ]
Check
Show
9) (it / not / snow)
[ . ]
Check
Show
10) (how / they / feel)?
[ . ]
Check
Show
11) (they / not / talk)
[ . ]
Check
Show
12) (where / I / stay)?
[ . ]
Check
Show
13) (why / he / study on a Saturday night)?
[ . ]
Check
Show
14) (I / go to school when you saw me)
[ . ]
Check
Show
15) (you / sleep at 6am)
[ . ]
Check
Show
16) (she / work when I called)
[ . ]
Check
Show
17) (we / not / leave when you called)
[ . ]
Check
Show
18) (I / not / stay in a hotel)
[ . ]
Check
Show
19) (we / make too much noise)?
[ . ]
Check
Show
20) (they / take the exam)?
[ . ]
Check
Show

Posted in Անգլերեն

Past Continuous Mixed Exercise 

1) (he / cook)
[ . ]
Check
Show
2) (she / play cards)?
[ . ]
Check
Show
3) (I / not / cry)
[ . ]
Check
Show
4) (you / not / feel well)
[ . ]
Check
Show
5) (where / I / go when I met you)?
[ . ]
Check
Show
6) (she / not / sleeping at midnight)
[ . ]
Check
Show
7) (I / work)?
[ . ]
Check
Show
8) (you / sleep when I got home)?
[ . ]
Check
Show
9) (it / rain at lunchtime)
[ . ]
Check
Show
10) (what / you / do)?
[ . ]
Check
Show
11) (why / she / run)?
[ . ]
Check
Show
12) (you / not / read)
[ . ]
Check
Show
13) (how / we / do at that time)?
[ How were we doing at that time? ]
Check
Show
14) (he / not / watch a film at 3pm)
[ . ]
Check
Show
15) (I / do my homework at eight o’clock)
[ . ]
Check
Show
16) (where / it / rain)?
[ . ]
Check
Show
17) (you / shop when I called you)
[ . ]
Check
Show
18) (she / eat dinner when we arrived)
[ . ]
Check
Show
19) (he / live in Tokyo at the time)?
[ . ]
Check
Show
20) (it / snow)?
[ . ]
Check
Show