Posted in Անգլերեն

English Past Continuous Exercise 24.11.2021

1) Julie (was sleeping) (sleep) at three o’clock.[ . ]Check
Show
2) (You were studying) (study) at three o’clock.[ . ]Check
Show
3) Luke (was reading) (read) at three o’clock.[ . ]Check
Show
4) I (was working) (work) at three o’clock.[ . ]Check
Show
5) They (were eating) (eat) chocolate at three o’clock.[ . ]Check
Show
6) John (was playing) (play) tennis at three o’clock.[ . ]Check
Show
7) We (were watching) (watch) TV at three o’clock.[ . ]Check
Show
8) He (was using) (use) the internet at three o’clock.[ . ]Check
Show
9) You (were cooking) (cook) lunch at three o’clock.[ . ]Check
Show
10) We (were travelling) (travel) to London at three o’clock.[ . ]Check
Show
11) Mrs. Brown (was not walking) (not/walk) in the garden when the murder happened.[ . ]Check
Show
12) Mr. Black (was not working) (not/work) in his study when the murder happened.[ . ]Check
Show
13) Miss Jones (was not talking) (not/talk) to Mr. White when the murder happened.[ . ]Check
Show
14) You (were not playing) (not/play) cards when the murder happened.[ . ]Check
Show
15) Dr. Ford (was not reading) (not/read) in his room when the murder happened.[ . ]Check
Show
16) Mr. and Mrs. Green (were not eating) (not/eat) in the dining room when the murder happened.[ . ]Check
Show
17) Mr. Blue (was not drinking) (not/drink) coffee in the library when the murder happened.[ . ]Check
Show
18) The maid (was not cleaning) (not/clean) the bedrooms when the murder happened.[ . ]Check
Show
19) I (was not listening)  (not/listen) to music when the murder happened.[ . ]Check
Show
20) The dogs (were not playing) (not/play) outside when the murder happened.[ . ]
Posted in Մաթեմաթիկա

Մաթեմ 24.11.2021

1)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 21 է, թերի քանորդը՝ 10,
մնացորդը՝ 6։

21 x 10 + 6 = 216
2) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 186 է, թերի: քանորդը՝ 5,
մնացորդը՝ 1։

186 – 1 = 185 185 : 5 = 37
3)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 33 է, թերի քանորդը՝ 4,
մնացորդը՝ 3։

33 x 4 + 3 = 135
4) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 126 է, թերի քանորդը՝ 4,
մնացորդը՝ 2։

126 – 2 = 124 124 : 4 = 31

5)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 17 է, թերի քանորդը՝ 19,
մնացորդը՝ 5։

17 x 19 + 5 = 328
6) Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 158 է, թերի քանորդը՝ 3,
մնացորդը՝ 2

158 – 2 = 156 156 : 3 = 52

7) Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
3-ի բաժանելիս։

2

8)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
25-ի բաժանելիս։

24

9)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
106-ի բաժանելիս։

105

10) Առանձնացրեք 4-ի բաժանվող թվերը.

1000, 1785, 2924, 30261, 2820, 34581, 3565, 2812, 4533

1000, 2924, 2820, 2812