Posted in Անհատական ուս․ պլան

Անհատական ուսումնական պլան 2020-2021

Ընտրությամբ գործենեություն։ Ընտրել եմ բնագիտություն, քանզի բնագիտությունը հետաքրքիր է։

Հղումներ։

Դասացուցակ 2020-2021

Ժամատախտակ

Արևմտյան դպրոց պարտեզի ենթակայք

5-րդ դասարանի սովորողների բլոգներ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s